Wednesday, July 10, 2013

Khrii's birth story


 photo births1_zps5f7dadc2.jpg
 photo births2_zps402e3167.jpg
 photo births3_zps034a1886.jpg
 photo births4_zps66d03982.jpg
 photo births5_zps12bba317.jpg
 photo births6_zpsc0c58c8e.jpg
 photo births7_zpse5c43cdb.jpg
 photo births8_zps838cb130.jpg
 photo births9_zps1d21477e.jpg
 photo births10_zps5baa869c.jpg
 photo births11_zps6259ad45.jpg
 photo births12_zps3e0c9801.jpg
 photo births13_zps75e9c9d3.jpg
 photo births14_zps34dba7ca.jpg
 photo births16_zps6893515b.jpg
  photo births17_zps5b366376.jpg
  photo births15_zpsd292c0c8.jpg
 photo births18_zpse57c7431.jpg
 photo births19_zpsb58c7139.jpg
 photo births20_zpsd83f30ff.jpg
 photo births21_zps80dbbbde.jpg

No comments: